2003-goliath-vase_010.jpg
2003-goliath-vase_009.jpg